Názov ekológia pochádza z gréckych slov Oikos a logos, ktoré po slovensky znamenajú dom a veda. Teda je to po slovensky domoveda. Skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Z ekológie vychádza aj náuka zaoberajúca sa starostlivosťou o životné prostredie Environmentalistika. Zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiaducich zásahov. Životné prostredie je všetko okolo teba. A aj ty ste jeho súčasťou. Ak priamym, alebo nepriamym spôsobom poškodzuješ životné prostredie, vždy škodíš aj sám sebe. Stav životného prostredia ovplyvňuje každý z nás svojím chovaním. Múdri ľudia sú voči životnému prostrediu ohľaduplní a chránia si ho, pretože vedia že chránia zároveň sami seba. Spoznáte ich tak, že sú skromní a neplytvajú ničím, čo nám životné prostredie poskytuje. Snažia sa vytvárať čo najmenej odpadu a ten čo vytvoria dôsledne triedia.